ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας αποτελεί προτεραιότητά μας ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς τα φυσικά πρόσωπα που κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και μπορεί να οδηγήσει στην γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Ενδεικτικά τέτοιες πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνό σας και ούτω καθεξής. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση ή οργάνωση η διάρθρωση, η αποθήκευση η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών η χρήση η κοινολόγηση  με διαβίβαση η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρα 4 παρ. 1&2 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).
Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας,  παρακάτω θα σας εξηγήσουμε τη φύση και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που χειριζόμαστε καθώς και τα δικαιώματά σας σε αυτό, ώστε στη συνέχεια, αν συμφωνείτε, να το δηλώσετε ώστε να μπορέσετε να κάνετε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση «ΠΑΝΤΑ ΕΠΕ» με τον Διακριτικό Τίτλο PANDASPORTS (εφεξής «η Επιχείρηση»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων, που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ενημερώνει τους επισκέπτες αυτής (στο εξής «υποκείμενα δικαιωμάτων») ότι η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «δεδομένα») γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η αιτούμενη υπηρεσία.
Προκειμένου να διεκπεραιώσετε την επικοινωνία με την επιχείρησή μας αλλά και υποβάλλετε αίτημα διοργάνωσης παιδικού πάρτι είναι αναγκαίο να σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α. τα οποία θα υποβάλλετε στη σχετική φόρμα επικοινωνίας η οποία βρίσκεται στην περιοχή της ιστοσελίδας μας με το όνομα «Επικοινωνία».
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που αποστέλλονται στο διαδικτυακό τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων της ιστοσελίδας, στους οποίους αυτός έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών του, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους δεδομένων και διαχειριστές, που εκτελούν την επεξεργασία, στους οποίους ο ελεγκτής επεξεργασίας παρέδωσε μια ενημερωμένη λίστα των δεδομένων της ιστοσελίδας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προσωπικά δεδομένα τους. Ωστόσο, εάν δεν το πράττουν, ενδέχεται να εμποδίζεται η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας.
Σε οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους και να τα διορθώνουν, ανανεώνουν, ή διαγράφουν, καθώς και να ασκούν τα δικαιώματα τους, που του παρέχονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις. Τα εν λόγω δικαιώματα τους μπορούν να ασκήσουν υποβάλλοντας αίτημα «μετατροπής/ελέγχου/διαγραφής προσωπικών δεδομένων» μέσω email(ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) το οποίο θα αποστείλουν στην Επιχείρηση στη διεύθυνση info@panda.gr
Ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους, Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και τις διεθνείς συμβάσεις, www.panda.gr δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Τέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης, που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 και του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

α) Εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε το site μας, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

β) Η εικόνα (φωτογραφίες, βίντεο) ή και τυχόν ηχογραφήματα των ανήλικων κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, λαμβάνονται για αρχειακούς και διαφημιστικούς λόγους. Επιπροσθέτως μέρος αυτών των προσωπικών δεδομένων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας στο Facebook με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τη δράση και τις δραστηριότητες της Επιχείρησης. Το εν λόγω υλικό θα λαμβάνεται αφενός κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του κηδεμόνα κάθε ανήλικου και αφετέρου θα υφίσταται προηγουμένως την κατάλληλη επεξεργασίας εικόνας καλύπτοντας απόλυτα το πρόσωπο και κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του εκάστοτε ανήλικου που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει στην αναγνώριση της ταυτότητας του.

2. Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένακατά την αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας επικοινωνίας στην Επιχείρηση μας ή της επικοινωνίας σας με την Επιχείρησή μας μέσω της χρήσης της εφαρμογής «Messenger». Η εφαρμογή «Messenger» ανήκει στην εταιρεία Facebook, Inc. και οι πληροφορίες που συλλέγονται από την επιχείρηση PANDASPORTS περιορίζονται αποκλειστικά στις δημόσιες πληροφορίες τις οποίες ο κάθε χρήστης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook έχει επιλέξει να δημοσιοποιεί. Προκειμένου να ενημερωθείτε και να διαχειριστείτε τις δημόσιες πληροφορίες σας στην εν λόγω σελίδα παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.facebook.com/about/privacy/update . Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεσμευόμενοι πάντα από την Ευρωπαϊική και Εθνική νομοθεσία και από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Οι ως άνω ενέργειες εκτελούνται αυστηρά μόνο για την παροχή των υπηρεσιών του ιστοτόπου και πάντα κατόπιν της δικής σας ρητής συναίνεσης η οποία δίνεται άπαξ κατά την αποστολή της φόρμας επικοινωνίας μέσω τουπαρόντος ιστοτόπου. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται κατόπιν ανωνυμοποίησης ή ψευδονυμοποίησής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τυχόν διαρροής τους.

Α) Περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η παρούσα ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies. Λόγω των συχνών και ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας καθώς και των αντίστοιχων προσπαθειών του νομοθέτη να συμβαδίσει η νομοθεσία με αυτές τις αλλαγές, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε εντός 5 εργάσιμων ημερών για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην ιστοσελίδα.

Β) Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, που μας επιτρέπουν να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας όσο πιο άνετη γίνεται. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την παρουσίαση της ιστοσελίδας μας ή λειτουργίες του καλαθιού αγορών, καθώς και τη δυνατότητα της ενιαίας εγγραφής, έτσι ώστε να πρέπει να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας μόνο μία φορά. Τα cookies περιέχουν σαφή συνδυασμό γραμμάτων/ψηφίων που προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από εσάς. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε κυρίως cookies περιόδου, τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό ή μετά από μεγάλες περιόδους αδράνειας.
Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο της σελίδας μας που αφορά τις Ρυθμίσεις και Πολιτική Cookies.
Χρησιμοποιούμε το GoogleAnalytics προκειμένου να αναλύσουμε τη χρήση των σελίδων, τις αλληλεπιδράσεις των σελίδων και τις διαδρομές που ακολουθούν οι επισκέπτες του ιστοτόπου. Το Analyticsείναι μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης που προσφέρεται από τη GoogleInc. (Google) και χρησιμοποιεί cookies για να αναλύει τη χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες. Η Google χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία προκειμένου να δώσει στην Επιχείρηση μια εικόνα για τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.
Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, ούτε θα περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του, ωστόσο αυτά μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Γ) Δεδομένα για το μάρκετινγκ

Εξατομικευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Έχουμε τακτικά προσφορές, ειδικές προσφορές και νέα που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να το μοιραστούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν έχετε λογαριασμό μαζί μας και έχετε τοποθετήσει μία ή περισσότερες παραγγελίες, θα σας αποστείλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα, πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τις υπηρεσίες μας βάσει των αιτημάτων αγορών και ελέγχου. Αν μας δώσετε την άδεια, μπορούμε επίσης να στείλουμε email με άλλες πληροφορίες, όπως η ημερήσια προσφορά, γενικές προσφορές ή προσωπικές συστάσεις και πληροφορίες. Αυτές οι προσωπικές συστάσεις βασίζονται στις αγορές σας και στο ιστορικό επισκέψεων από το πολύ 2 χρόνια πριν, προκειμένου να καταστεί το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πιο ενδιαφέρον για εσάς. Αν προτιμάτε να μην λαμβάνετε αυτόν τον τύπο πληροφοριών, μπορείτε να διαγραφείτε αμέσως από ενημερωτικά δελτία στο λογαριασμό σας.

Εξατομικευμένες διαφημίσεις:
Εμείς, τα διαφημιστικά μας δίκτυα και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να σας εμφανίσουν διαφημίσεις στο www.panda.gr και σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτό βασίζεται στις προηγούμενες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας και στους ιστότοπους τρίτων. Η συμπεριφορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλαδή η αναζήτηση και η αγορά συλλέγεται με βάση τις τεχνικές cookies, τη διεύθυνση IP και τον αριθμό διαφήμισης που συνδέεται με τη συσκευή στην οποία πραγματοποιείτε πλοήγηση. Το κάνουμε μόνο αν έχετε δώσει την άδεια να τοποθετήσετε cookies. Υπάρχει περιορισμένη περίοδος αποθήκευσης για cookies και η περίοδος διαφέρει ανά cookie. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies στην Πολιτική cookiesτης ιστοσελίδας μας.

Στοιχεία από έρευνες πελατών
Βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και ευθυγραμμίζουμε τις υπηρεσίες μας καλύτερα με αυτό που θέλουν οι πελάτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας (αναγνωριστικό πελάτη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και αριθμό τηλεφώνου) για να σας προσκαλέσουμε για έναν πελάτη χωρίς υποχρέωση ή για έρευνα αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε τον ιστότοπο μας να γίνει ακόμη καλύτερος. Η συμμετοχή σε έναν πελάτη ή έρευνα αγοράς είναι εντελώς εθελοντική. Αποφασίζετε αν θέλετε να συμμετάσχετε στην έρευνα. Πόσο καιρό τα δεδομένα σας διατηρούνται συνδεδεμένα με τα αποτελέσματα του πελάτη ή έρευνα αγοράς ποικίλλουν ανά έρευνα. Θα διαγράψουμε όλα τα δεδομένα που μπορούν να εντοπιστούν πίσω σε σας μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

3. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων. Επιπλέον, τα δεδομένα σας διαβιβάζονταισε φορείς που βρίσκονται εντόςαλλά και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. που έχουν όμως τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (PrivacyShield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία - ΗΠΑ.

- Διαβίβαση σε παρόχους υπηρεσιών

Προκειμένου να λειτουργήσει η ιστοσελίδα και να ολοκληρωθεί η παροχή των υπηρεσιών μας συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες - επιχειρήσεις όπως π.χ. κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής, εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τραπεζικές εταιρείες, μεταφορικές στις οποίες διαβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεων μας. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Με τις εν λόγω εταιρείες - επιχειρήσεις έχουμε συνάψει ειδικές συμφωνίες, λήψης και τήρησης των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, με την υποχρέωση διαρκούς παρακολούθησης των μέτρων αυτών σε τακτική βάση. Στις ως άνω συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες - επιχειρήσεις διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα των πελατών μας προκειμένου να είναι εφικτή η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβαση πώλησης προϊόντων και η εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς. Η εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών και μέτρων του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου. Ειδικά όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους για την εκτέλεση των συμβάσεων σας και την παροχή των υπηρεσιών, ισχύουν τα παρακάτω:

4.Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε τα πλέον εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και διαδικασίες που εγγυώνται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μέσω των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους, μεταξύ άλλων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κακή χρήση από τρίτους, τυχαία απώλεια κλπ. ή κακής χρήσης από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

5. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέγονται και γίνεται επεξεργασία τους, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.   Από την στιγμή που θα επιλέξετε την κατάργηση του λογαριασμού σας στην παρούσα ιστοσελίδα τα δεδομένα σας κατόπιν αιτήσεως σας θα διαγράφονται εντός ευλόγου διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών. Τραπεζικά στοιχεία σας τα οποία ενδεχομένως να ζητούνται διαχειρίζονται από τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών και τηρούνται από μέρους μας μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τη σχέση ή  την εκπλήρωση της εμπορικής συναλλαγής. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση των cookies τηρούνται για 12 μήνες από τη στιγμή που θα δώσετε την συγκατάθεση σας, κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας, για την χρήση cookies.

6. Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Η Επιχείρηση θα σέβεται τα δικαιώματά σας και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις ανησυχίες σας. Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας που προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων:

Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε το δικαίωμα σε μια κατανοητή και διαφανή εξήγηση για το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια δικαιώματα μπορείτε να ασκείτε εν προκειμένω. Ως εκ τούτου, έχουμε εξηγήσει εκτεταμένα σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα σας.

Δικαίωμα προβολής
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε μας ανά πάσα στιγμή από τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε να το ζητήσετε στο λογαριασμό σας. Επεξεργαζόμαστε αιτήσεις εντός 30 ημερών το αργότερο.

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι λανθασμένα ή παρωχημένα και / ή να τα συμπληρώσετε εάν δεν είναι πλήρη. Μπορείτε να το κάνετε αυτό 24/7 στο λογαριασμό σας.

Δικαίωμα αντικρούσεως
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας εάν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό το δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για το άμεσο μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τα δεδομένα σας για εξατομικευμένες συστάσεις στον ιστότοπο. Μπορείτε να το κανονίσετε στον λογαριασμό σας. Επιπλέον, αυτό το δικαίωμα ισχύει και για άλλα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για εσάς με βάση το νόμιμο συμφέρον μας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε ότι ξεχνάμε και συνεχίζουμε να ξεχνάμε τα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησης και αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να το κανονίσετε στον λογαριασμό σας. Επεξεργαζόμαστε αιτήσεις εντός 30 ημερών το αργότερο.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δεδομένα που μας δώσατε στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχετε συνάψει μαζί μας σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, έτσι ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα σε μια δική σας βάση δεδομένων ή σε άλλη κόμμα. Αυτό αφορά το όνομα, τη διεύθυνση και τον τόπο διαμονής σας και ιστορικό παραγγελιών. Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να κατεβάσετε αυτά τα δεδομένα σε μορφή αναγνώσιμη από το μηχάνημα.

Δικαίωμα περιορισμού
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά να μην το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το δικαίωμα προκύπτει σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.

Δικαίωμα στη λήθη / αίτημα διαγραφής λογαριασμού
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να καταργήσουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε από εσάς. Όταν υποβάλετε αίτημα για διαγραφή του λογαριασμού σας, θα διαγράψουμε δεδομένα που μπορούν να ανιχνευθούν σε εσάς εκτός από τα δεδομένα που πρέπει ή ενδέχεται να διατηρήσουμε βάσει του νόμου. Σας προσφέρουμε την επιλογή να υποβάλετε αίτημα στο λογαριασμό σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε μια καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας. Αν έχετε κάποιο παράπονο, προτιμάμε να το λύσετε μόνοι σας μαζί σας. Για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας. Αλλά έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ………….. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να απευθύνετε την καταγγελία σας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Παρακαλούμε σημειώσετε:
Χρονική περίοδος: Εμείς θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.
Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν το αρνηθούμε το αίτημά σας για πρόσβαση, θα σας ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης αυτής.
Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή σας. Δύο παραδείγματα προσωπικών δεδομένων τα οποία δεν μπορούμε να αναζητήσουμε όταν παρέχετε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι: - δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies του προγράμματος περιήγησης,- δεδομένα που συλλέχθηκαν από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης εφόσον έχετε δημοσιεύσει σχόλιό σας κάτω από ένα ψευδώνυμο που δεν είναι γνωστό σε εμάς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.
Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας: Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο info@panda.gr

7. Συγκατάθεση, δικαίωμα αντίρρησης

Συνοψίζοντας τα παραπάνω με την είσοδό σας στον ιστότοπο μας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιήγησή σας και να επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας , θα πρέπει να συναινέσετε είτε κάθε φορά που αποστέλλετε τη φόρμα επικοινωνίας: α) στη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή της ου υπηρεσίας που επιθυμείτε, β) στη επεξεργασία των προτιμήσεων και παραγγελιών σας για την κατάρτιση του καταναλωτικού σας προφίλ, γ) στην αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας, δ) στη χρήση cookies όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ε) στη διαβίβαση των απαραίτητων και μόνον αναγκαίων  προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω. Η κατά τα άνω ρητή συναίνεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, αν για την εφαρμογή της αντίρρησης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να απαιτηθεί εύλογος χρόνος για τεχνικούς λόγους και συνεχίζετε εν τω μεταξύ να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς. Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ή της αντίρρησης, μια απλή κοινοποίηση αυτών μας αρκεί. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας μας ( παράγραφος 1) μας χωρίς καμία επιβάρυνση. Στο βαθμό που λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε ακόμα πιο εύκολα, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα.

8. Επίσκεψη σε ιστοσελίδες άλλων εταιρειών - επιχειρήσεων

Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών - επιχειρήσεων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα μέτρα προστασίας των δεδομένων για τις εξωτερικές ιστοσελίδες που μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσεων. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους.

9. Τροποποιήσεις στις παρούσες πληροφορίες περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Επιθυμούμε να παρουσιάζουμε πάντα στους πελάτες μας ελκυστικές προσφορές προϊόντων και ως εκ τούτου, να προσαρμόζουμε συνεχώς το φάσμα των προϊόντων μας στις επιθυμίες των πελατών μας. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι αναγκαία η ανανέωση και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής και ενημέρωσης περί προστασίας των δεδομένων. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε κατάλληλα.

10.Αρμόδιο νομικό πρόσωπο

Υπεύθυνο νομικό πρόσωπο υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η επιχείρηση «ΠΑΝΤΑ ΕΠΕ» με τον Διακριτικό Τίτλο «PANDA SPORTS» που εδρεύει στις Καλυφτακη 3 και Μενεξέδων 4, Κηφισιά και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ.: 095488582 και Δ.Ο.Υ.:ΚΗΦΙΣΙΑΣ , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@panda.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης της επιχείρησης:210-7233403. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα παρακαλώ αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@panda.gr